cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu Bailey Xa Cát

  • Công trình:Cầu Bailey Xa Cát
  • Địa điểm:Thuộc dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến Đăk Nông – Bình Phước
  • Kết cấu nhịp:2 nhịp, có chiều dài L=24.384m x 2 nhịp +0.54m =49.308m
  • Thời gian thi công:10 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1