cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu Bailey Thủy điện Bắc Mê – Hà Giang

  • Cầu Bailey Thủy điện Bắc Mê – Hà Giang
  • Địa điểm:Thủy điện Bắc Mê – Hà Giang
  • Tải trọng:0.65 HL-93
  • Kết cấu nhịp:15.24m ( hệ 3/1) + 48.768m ( hệ 3/2) + 15.24m ( hệ 3/1)
  • Thời gian thi công:35 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1